Co robimy

Rozwój trenerski

Prowadzimy szkolenia dla trenerów (ToT), szkoły trenerskie, a także superwizje trenerskie, w tym superwizję certyfikacyjną Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Mamy ponad siedmioletnie doświadczenie w opracowaniu koncepcji, rekrutacji oraz prowadzeniu zajęć dla trenerów i trenerek.

Specjalizujemy się w szkoleniach z metodologii pracy trenerskiej:

 • wzmacnianiu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych niezbędnych w pracy trenerskiej,
 • facylitacji i moderowaniu pracy grupy,
 • metodologii uczenia dorosłych i aktywnych formach uczenia,
 • prezentacji trenerskiej,
 • radzeniu sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych i pracy z oporem.

Przykładowe projekty: Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego, Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji, szkolenia trenerskie Gender Mainstreaming Fundacji Fundusz Współpracy, szkolenia trenerskie Gender Index UNDP, warsztaty dla trenerów biznesowych w ramach szkoleń trenerskich House of Skills.

Komunikacja i wystąpienia publiczne

Jeżeli chcesz się skutecznie komunikować, zależy ci na efektywnym radzeniu sobie w sytuacjach wystąpień publicznych i chcesz popracować nad techniką prezentacji swoich argumentów, zapraszamy na szkolenie ze sztuki komunikacji, prezentacji i wystąpień publicznych. Podczas szkolenia:

 • nauczysz się, jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić skuteczną prezentację – skuteczną , czyli taką, podczas której nasi odbiorcy zobaczyli i usłyszeli dokładnie to, co chcieliśmy przekazać,
 • nauczysz się, w jaki sposób budować wiarygodność osobistą,
 • nauczysz się, w jaki sposób opowiadać historię i wykorzystywać storytelling w budowaniu wiarygodności organizacji,
 • dowiesz się, jakie są zasady i warunki budowania skutecznego przekazu.

Bardzo często kobiety, ze względu na rodzaj wychowania i oczekiwania kulturowe mają większe trudności w publicznym zabieraniu głosu. Dostrzegamy tę specyfikę, dlatego oferujemy również prowadzenie warsztatów z wystąpień publicznych dla kobiet. Wspieramy w przełamaniu barier oraz wzmocnieniu odwagi i gotowości do publicznego zabierania głosu.

Rzecznictwo

Rzecznictwo jest pojęciem stosunkowo rzadko w Polsce używanym. To tłumaczenie angielskiego pojęcia advocacy. Rzecznictwo oznacza mówienie w czyimś imieniu, propagowanie idei, której celem jest zmiana postaw, polityk, decyzji i praktyk działania, tak aby uwzględniać potrzeby różnorodnych grup społecznych. Rzecznictwo to działania dla organizacji pozarządowych, które chcą:

 • opracować strategię działania, której celem jest zmiana polityki i funkcjonowanie systemu, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, czy krajowym,
 • nauczyć się w jaki sposób skutecznie prowadzić rzecznictwo, by mieć wpływ na rzeczywistość społeczną,
 • chcą angażować sojuszników i tworzyć partnerstwa i koalicje, które wzmacniają ich działania rzecznicze.

Rzecznictwo to wielowymiarowa dyscyplina, wymaga kompetencji strategicznego myślenia, negocjacji, komunikacji społecznej, korzystania z narzędzi public relations, współpracy z mediami. Myślenie i umiejętności rzecznicze pomagają w planowaniu strategicznym organizacji, promowaniu dobrego wizerunku, informowania o działaniach organizacji, wyjaśniania celów i misji oraz prezentowaniu osiągnięć. Wszystko te elementy wymagają umiejętnych kontaktów z beneficjentami, współpracownikami, partnerami społecznymi i biznesowymi, dziennikarzami oraz szerszym otoczeniem społecznym.

Podczas szkoleń z rzecznictwa uczymy osoby zarządzające organizacją i liderów, liderki:

 • czym jest rzecznictwo i w jaki sposób opracować strategię rzecznictwa dla organizacji,
 • w jaki sposób poszerzać wpływ organizacji, by mogła osiągać cele i realizować wizję.

Równość i różnorodność

Prowadzimy szkolenia i doradztwo dla firm, instytucji i organizacji, które chcą wzmocnić swoją politykę równościową, sprawdzić, czy w ich miejscu pracy nie dochodzi do dyskryminacji, bądź chcą czerpać korzyści biznesowe wdrażając zarządzanie różnorodnością. Równość i różnorodność to:

 • Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – pokazujemy, jak stworzyć kulturę organizacyjną sprzyjającą różnorodności i wykorzystującą różnorodny potencjał pracowników do osiągnięcia celów biznesowych. Wspieramy w przeprowadzaniu procesu zmiany organizacyjnej: od badania potrzeb, poprzez tworzenie strategii i szkolenia, po ewaluację całego procesu. Prowadzimy szkolenia uwrażliwiające, które ułatwiają pracownikom i pracodawcom w pełni korzystać z różnorodności w zespole.
 • Edukacja antydyskryminacyjna – prowadzimy warsztaty równościowe i antydyskryminacyjne, których celem jest przeciwdziałania dyskryminacji i uwrażliwienie na sytuację i potrzeby różnorodnych grup. Prowadzimy warsztaty dotyczące zjawiska dyskryminacji w życiu społecznym, w tym w warsztatach genderowych (poświęconych dyskryminacji ze względu na płeć) i empowermentowych (wzmacnianiu określonej grupy mniejszościowej).

Przywództwo kobiet

Wspieramy liderki i menedżerki, aby umiały w pełni wykorzystać własny potencjał bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci i płci społeczno-kulturowej. Podczas warsztatów:

 • analizujemy, w jaki sposób płeć społeczno-kulturowa wpływa na postrzeganie kobiet w roli liderek, menedżerek, osób zarządzających, 
 • jakie zasoby i ograczenia wynikają z płci kulturowej dla funkcjowania w roli liderskiej,
 • pracujemy nad ograniczającymi przekonaniami dotyczącymi funkcjowania w roli liderskiej i menedżerskiej,
 • uczymy, w jaki jsposób unikać genderowych pułapek, które osłabiają liderską pozycję kobiety,
 • uczymy, w jaki sposób budować  wpływ w roli liderskiej,
 • pokazujemy narzędzia i dobre praktyki wzmacniania i rozwoju kobiet w organizacji i firmie.